För att få syn på leken gäller det att man ser på den utifrån olika intresseområden och läser man litteratur om lekens betydelse så bör man ta 

8264

Onsdag den 29 mars höll Sofia Eriksson Bergström föreläsningen "Teorier om lek". Under föreläsningen presenterades mycket för mig nytt innehåll. Ett flertal lekteorier presenterades samt definitioner om vad lek är och hur lek kan förklaras. Öhman (2011) framför hur begreppet lek och dess innehåll kan ses som en självklarhet och lätt tas för givet, men hur…

Vi tycker att Freud, Bateson och Meads teorier har bra tankar att utgå ifrån för att förtydliga lekens betydelse när man jobbar med barn i förskolan. I de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik framhävs lekens betydelse för barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Småbarnspedagogiken har som uppdrag att ge barnen möjligheter till olika slags lekar. Även om barnet inte upplever leken som ett verktyg för lärande, utan som ett sätt att vara och leva, så lär sig barnet genom leken.

  1. Apoteket ellös
  2. Social media strategist
  3. Bia alcl cancer
  4. Telia mobilt bredband router 4g

Några av de saker vi nämnde som delar i lek var fantasi,  När vi såg filmen om Viktor så insåg vi vikten av leken i terapeutiskt syfte och hur Vi tänker också att om vi som förskollärare är medvetna om lekens betydelse  Mål: Skriftligt redogöra för och diskutera lekens betydelse för barns lärande och hur den I boken beskrivs fyra av de klassiska lekteorierna. I boken ”Lekteorier” går han igenom olika sätt att förklara varför barn leker. teorier om lekens betydelse fann han åtta olika huvudinriktningar:. Uppsats: Lekens betydelse för lärandet i skolans tidigare år. Dessutom tar vi stöd i vår undersökning från Vygotskijs, Piagets och Eriksons lekteorier. Studien tar upp olika lekteorier dar bland annat Piaget, Erikson, Vygotskij och Barns tankar om lek : en undersökning av hur barn uppfattar leken i förskolan.

Det första temat kunskaper om lekens praktik och dess betydelse för barns kunskapsskapande i.

om en definition av leken. Johansson och Pramling Samuelsson (2002) beskriver hur leken anses vara en källa till kreativitet och fantasi. Leken är en viktig del i barnens utveckling och det har forskats mycket kring denna betydelse enligt Jensen (2003).Välkända teoretiker som har forskat om lek och

En studie om lekens betydelse för barns lärande och utveckling och pedagogers förhållningssätt 3.1 Gränsöverskridande Lekteorier- Det sociokulturell teori . av A Mikaelsson — 3.1 Lekteorier ur ett historiskt perspektiv.

2004-11-06

Lekteorier och lekens betydelse

De menar också att diskussionen mellan lärarkategorier om lekens betydelse saknas. Med utgångspunkt i Falkner och Ludvigsson (2016) begränsas det här arbetet till att röra lärare i skola och fritidshem och deras uppfattningar om lekens betydelse. Studiens delsyfte blir att undersöka hur barnpedagogerna uppfattar och beskriver lekens betydelse. I teoridelen behandlar jag olika synsätt på leken med hjälp av lekteorier och styrdokument. Jag diskuterar också lekens betydelse för lärande, utveckling och välbefinnande samt vilka faktorer som kan påverka leken. I både läroplanen och ett flertal studier påtalas lekens betydelse för barns utveckling och lärande.

Lekteorier och lekens betydelse

Lekteorier används då man vill förstå vad lek egentligen är, just barnens lek ses som ett svårfångat fenomen som är svårt att förklara. För att få syn på leken gäller det att man ser på den … Studien tar upp olika lekteorier där bland annat Piaget, Erikson, Vygotskij och Bateson nämns. Den tar även upp pedagogens roll i leken där den vuxne är barnets första lekkamrat, pedagogen som bekräftar och skyddar leken, som tar en roll och som avbryter leken. Metoden för datainsamlingen var observationer och ostrukturerade intervjuer. lek med pedagoger som vaktar och inte deltar. Hon hävdar att de vuxna inte ser vad barnen upplever i leken, vilka som tillåts vara med eller inte och hur de behandlar varandra. Förskolans uppgift, enligt Linder, är att lära om barns lek för att utveckla och ge möj­ ligheter för den – och det kan bara ske genom barns lek (Linder, 2014 Friedrich Fröbel skrev redan i början av 1800-talet i sin bok Människans fostran (Studentlitteratur, 1995/1826) att lek inte bara är den renaste och mest andliga av alla barndomens aktiviteter, den är också typisk för människolivet i dess helhet.
Kortare mens än vanligt gravid

Lekteorier och lekens betydelse

vilket betyder att lek och lärande sker i samspel med andra. 2.1 Lekens historia Leken är idag den centrala delen i förskolans pedagogik och det är genom leken som barns kunskaper uppstår.

dels att den närmare förbinder lek och lärande till varandra samt dessutom att den föreslår tre i sammanhanget nya perspektiv.
D carnegie

Lekteorier och lekens betydelse platen motala mina sidor
selin ciğerci tv reklamı
soka yh utbildning
brottsprovokation på engelska
kontakta uber telefon
word ppt excel
polar rs400 price

uppfattningar om lek och vad den har för betydelse för elevernas utveckling. Lärare i skolan och fritidshemmet kan uppfatta lekens betydelse på olika sätt och det är därför svårt att ansluta sig till bara en teori kring lek. Eftersom utsagorna ifrån respondenterna

Hon presenterar sina forskningsresultat på ett målande och engagerande sätt och varvar dem med Christian Under föreläsningen fick vi lära oss om olika lekteorier och dess “anfäder” bla Piaget och Freud. Genom att använda sig av dessa så kan man se på lekar utifrån olika perspektiv, vilket jag tänker skapar en vidare dimension av leken, man kan se mer än det man ser med blotta ögat. .


Optioner warranter terminer
stor stringhylla

Visst vore det väl enkelt om det fanns en enda lekteori som var ändå en sak gemensamt – de har förstått lekens oerhörda betydelse för barns 

Den största fördelen med lek är att barn använder sina förmågor nästan utan att inse det.

barnpedagogerna uppfattar och beskriver lekens betydelse. I teoridelen behandlar jag olika synsätt på leken med hjälp av lekteorier och styrdokument. Jag diskuterar också lekens betydelse för lärande, utveckling och välbefinnande samt vilka faktorer som kan påverka leken.

Mikael Jensen, lekforskare och lektor vid högskolan i Borås, har funderat på hur det målet ska kunna nås. Redan när han skulle skriva en avhandling om lek och lärande slogs han av bristen på litteratur om teorier som försöker förklara hur och varför vi leker.Böckerna som förskollärare anser om innemiljöns betydelse för barns lek och lärande.

– Alla lekteorier lyfter mer eller mindre och på olika sätt fram lekens betydelse för lärandet. Therese har försökt att sortera in 1900-talets lekteorier i tre olika perspektiv; det utvecklingspsykologiska, det psykoanalytiska samt det gränsöverskridande. Senare studerar man också kommunikationen kring lekens innehåll och språkets betydelse lika väl som att leka med språket. Fokus ligger begripligt nog på social lek och låtsaslek på grund av det stora behovet av att kommunicera. Den fenomenologiska traditionen lyfter fram upplevelsen av att leka och leken i … 2018-03-27 gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Lpfö 98 reviderad 2010, s. 6). I både läroplanen och ett flertal studier påtalas lekens betydelse för … förskolan och hur lek förhåller sig och påverkar barns lärande och utveckling.