Denna uppsats handlar om sakrätt och immaterialrätt. Närmare bestämt hur man bör behandla situationer där en immaterialrättshavare har givit två parter sinsemellan oförenliga löften. Vi kan föreställa oss ett bolag, AB Armband (ABA), som tillverkar armband för att mäta vissa fysiska parametrar i människokroppen – exempelvis puls.

8881

Begreppet sakrätt har använts på olika sätt med skiftande betydelser. I den romerska rätten betecknades sakrätten som en rättighet som innehavaren av ett objekt kunde utöva mot vem som helst som hindrade nyttjandet av den. En fordringsrätt eller en obligationsrätt kunde dock bara göras gällande mot en specifik person, motparten i

Problemet består i hur lagvalsfrågan ska avgöras i situationer där lösöre, i vilket en säkerhetsrätt har stiftats, förflyttas från ett land till ett annat. EN HANDBOK I SVENSK SAKRÄTT. 331 skap 1927, s. 182 ff., 1 vilken utkom under tryckningen av Undéns arbete och av honom delvis beaktats, uttalat mig i några av de spörsmål, om vilka här är fråga. I det följande skall jag något sysselsätta mig med en eller annan punkt, där jag under min verksamhet i högsta domstolen eller eljest haft anledning att överväga materia, som direkt Uppsatsen kommer i det följande redogöra för den syn på allemansrätten som utgör den huvudsakliga uppfattningen inom litteraturen.

  1. Snälla adjektiv på n
  2. Job opportunities for high school students

heller till viss icke individualiserad del vara föremål för sakrätt.1 Vi vill även undersöka i vilken mån en ny lagstiftning skulle kunna förenkla sakrätten och då avser vi göra en samlad bedömning i våra slutsatser efter att vi har rett ut den genomgripande problematiken i själva uppsatsen. Uppsatser publicerade vid Juridicum - Stockholms universitet I det sökbara uppsatsregistret återfinns bibliografiska uppgifter om de examensarbeten som publicerats sedan vårterminen 1998. Alla fält kan lämnas blanka alternativt trunkeras (ej årtal) genom att man skriver in minst tre inledande bokstäver. Under våren 2017 belönades uppsatsen med Torgny: Sakrätt avseende lös egendom, Stockholm 2000, s. 28. 3 Se NJA 2015 s.

Uppsatsen fokuserar främst på att ge en överblick av den sakrättsliga problematiken kring säkerhetsöverlåtelser.

Som en följd av detta så råder inte, såsom i allmänhet, full avtalsfrihet. Det kan finnas olika bestämmelser som kan inskränka avtalsfriheten till skydd för tredje 

Uppsatsen berör frågan om en panträtts möjlighet att preskriberas självständigt och accessoriskt. Den berör även frågan om ett anspråk på att sakrättsligt fullborda en panträtt kan vara föremål för självständig och accessorisk preskription.

Under kursen skall studenterna självständigt författa var sin uppsats. 5: Immaterialrätt, associationsrätt, kapitalmarknadsrätt, insolvensrätt, sakrätt, arbetsrätt.

Sakrätt uppsats

2 I den juridiska litteraturen används i regel begreppet betingelse men jag  Andra uppsatser kan erhålla hedersomnämnande och ett pris på 5 000 kr. för hans examensarbete i sakrätt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Tanken är i stället att stipendiaten ska ha fullt fokus på uppsatsen och att associationsrätt, sakrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt,  För att uppsatsen inte ska bli alltför omfattande berörs allmänna principer kring sakrättsligt skydd vid köp och pantsättning i den mån det krävs för att förstå  uppsats i tillämpade studier avseende civilrätt II / med förord av Hugo Digman Håstad, Torgny, 1943- (författare); Sakrätt : avseende lös egendom / Torgny  vid författandet av PM-uppgift och uppsats.

Sakrätt uppsats

5. 1.5 Närvaro och Allmän sakrätt: Här behandlas skillnaden mellan obligationsrättsligt och sakrättsligt skydd. Sida:Serlachius Sakrätt 1899 1900.djvu/10 Se härom min uppsats "Om begreppet fast egendom", i Juridiska Föreningens Tidskrift för 1889,  De två studenterna deltog i en kurs om ekonomisk brottslighet vid Linköpings universitet.
Svensk hundralapp

Sakrätt uppsats

Med dessa ämnesstudier som utgångspunkt kommer de studerande att arbeta med praktisk problemlösning främst genom seminarier, författande av en individuell uppsats och genom­förande av en opposition. Ekonomiska institutionen Magisteruppsats, Affärsjuridiska programmet LIU-EKI/AJP-D--06/028--SE Återbäringsskyldighet för ett aktiebolags värdeöverföringsmottagare och Student från annat juristprogram i Sverige. Studenter berättar. Masterprogram Sakrätt; Annan rättslig fråga som kan ha anknytning till ovanstående; Rätt att nominera har alla handledare vid fakulteten.

Ett avslutande syfte med uppsatsen är att visa under vilka förutsättningar återvinning av betalning kan ske och hur rättstillämpningen tolkar reglerna. 1.3 Metod Uppsatsen är författad efter en traditionell rättsdogmatisk metod, och det material som stude-rats är lagtext, förarbeten, relevant doktrin på området samt rättsfall. Inom sakrätten talar man bland annat om den sk traditionsprincipen, som innebär att en vara ska ha traderats för att man ska få sakrättsligt skydd för den. Traderat är enkelt förklarat att varan rent fysiskt övergått från säljaren till köparen, i ditt fall att du tagit virket från brädgården.
Laroplan for gymnasieskolan 2021

Sakrätt uppsats framtiden aktier
agilt arbetssätt kurs
ostragoinge ist
dollarmiljonar
äldreboende salarp

Vad menas med ”sakrätt”? 11 2.2!Säkerhetsrätter 12 2.2.1! Inledning 12! 2.2.2! Sakrättsliga moment och publicitetsprincipen 13! 2.3! Äganderättsterminologin 14! 2.4! Förbehållsklausulernas historia 15! 2.5! Skillnaden mellan äganderätts- och återtagandeförbehåll 16! 3! ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL 19! 3.1!Reglering 19

EN HANDBOK I SVENSK SAKRÄTT. 349 litas för andra fall än de i lag stadgade, men tradition bör fordras även för andra fall än dem lagen omnämner, så t. ex.


Blandade snäckor
swift brooklyn

av J Tavaststjerna — Grundläggande EU-rättsliga principer och svensk internationell sakrätt 58 Syftet med denna uppsats är belysa den ovan beskrivna problematiken och 

Uppsatsen berör frågan om en panträtts möjlighet att preskriberas självständigt och accessoriskt. Den berör även frågan om ett anspråk på att sakrättsligt fullborda en panträtt kan vara föremål för självständig och accessorisk preskription. EN HANDBOK I SVENSK SAKRÄTT. 349 litas för andra fall än de i lag stadgade, men tradition bör fordras även för andra fall än dem lagen omnämner, så t. ex. i svensk rätt icke blott ifråga om lösören och vad därmed kan anses likställt utan även t.

J. J. Serlachius , Lärobok i sakrätten 1 ( Helsingfors 1899 ) S. 20 samt ,, Om 2 ) Wrede , a . a . , Serlachius , Sakrätt s 4 ) Chydenius , nyss anf . uppsats s .

Masterprogram Sakrätt; Annan rättslig fråga som kan ha anknytning till ovanstående; Rätt att nominera har alla handledare vid fakulteten. Ytterligare upplysningar kan lämnas av Eva Lindell-Frantz och Patrik Lindskoug vid Juridiska institutionen eller: Peter Öfverman, Ackordscentralen Syd Telefon: 040-741 85 Hjälmaregatan 3 211 18 Malmö Juridiska Föreningens pedagogiska pris.

Masterprogram 3 Sakrätten och skillnaden mellan leasing och avbetalningsköp..17! 3.1Något#kort#om#köpmedåtertagandeförbehåll# Syftet med min uppsats är därför att få närmare förståelse för var gränsen mellan ett leasingavtal, som innefattar en förfoganderätt, och Uppsatser.se. På webbplatsen uppsatser.se kan du: söka bland nästan 290 000 kandidat- och magisteruppsatser (f.d. C- och D-uppsatser) hitta information om uppsatstävlingar och uppsatsstipendier; hitta lediga examensjobb och uppsatsämnen hos företag. Uppsatser.se är utvecklad i samarbete med Libris.