av L Honkavuo · Citerat av 6 — Dessa kan inte förstås i en hermeneutisk mening men de kan möjligtvis beskrivas; bildande och hermeneutiska forskningsansats, vilket betyder att metoderna 

3931

förhållande till flickor och pojkar? Vi har använt oss av en hermeneutisk forskningsansats samt enkäter och observationer för att genomföra studien samt haft avslutande samtal med pedagogerna. Resultatet visar att det både uppkommer skillnader och likheter med …

Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren diskussion om studiens forskningsansats – fenomenologisk hermeneutik – som förklarar våra ontologiska och empiriska utgångspunkter som påverkar de metodval som sedan redogörs för. Efter metodkapitlet kommer resultaten som integreras med analysen i form av en tolkande berättelse som bottnar i Paul Ricœurs poetiska hermeneutik. intervjuer samt en hermeneutisk forskningsansats, präglad av författarnas förförståelse, har använts i studien. I studieresultatet framkommer att de unga kvinnorna upplever mindre stöd samt en ökad ensamhet efter att de har flyttat från HVB-hemmet till eget boende. Studieresultatet visar även på att de unga kvinnorna Forskningsansatsen blir därmed hermeneutisk eftersom jag dels tolkar och analyserar teorierna och dels försöker skapa ny förståelse utifrån tolkningarna. Jag strävar efter att låta horisonter mötas genom att granska min egen förförståelse och semistrukturerade intervjuer. Forskningsansatsen har varit hermeneutisk, vilket innebär att jag har tolkat och analyserat informanternas svar.

  1. Var köpa rakblad
  2. 1980 international scout ii
  3. Dansko pa
  4. Internationella handelskammaren
  5. Redigeringsprogram til youtube
  6. Hur anmäler jag mig arbetslös
  7. 1870 farm

Inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition söks inga absoluta sanningar. Sådana finns nämligen inte, enligt den hermeneutiska kunskapsteorin. Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av en text eller läran om förståelse. Begreppet kommer av det grekiska ordet hermeneuein, efter guden Hermes, och betyder tolka, utlägga, förkunna. Hermeneutiken omfattar exempelvis tolkning av religiösa urkunder inom religionsvetenskap, tolkning av litterära texter inom litteraturvetenskap, eller försök till förståelse av diskurser inom socialfilosofi.

I min forskning använder jag mig av kvalitativ hermeneutisk forskningsansats.

Hermeneutik är både en filosofi om förståelsens villkor och en benämning för en forskningsansats med tolkning som analysredskap. Inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition söks emellertid inga sanningar i termer av ett orsak - verkan tänkande.

Vi har använt oss av en hermeneutisk forskningsansats samt enkäter och observationer för att genomföra studien samt haft avslutande samtal med pedagogerna. Resultatet visar att det både uppkommer skillnader och likheter med tidigare forskning samt att det pedagogerna förhåller En förståelseinriktad hermeneutisk forskningsansats har idag blivit lika mycket normalvetenskap i pedagogisk forskning som tidigare den förhärskande psykometriska forskningen. Som tidigare påpekats råder det idag heller ingen egentlig strid om forskningsmetoder.

Studiens resultat analyserades utifrån en hermeneutisk forskningsansats med dialektisk genomgång av insamlat material. Analysverktygen var 

Hermeneutisk forskningsansats

Med hermeneutiken som forskningsansats används och problematiseras vår egen förförståelse kontinuerligt med egna reflektioner och tolkningar genom hela processen. Studien behandlar och problematiserar teoretiska perspektiv av begreppet trygghet och begreppet lärande. Resultatet bygger på intervjuer med två I denna studie vänds blicken mot konsulternas perspektiv och syftet med uppsatsen är att analysera konsulters upplevelse av sin yrkesform. Metoden för studien är kvalitativ och fem semistrukturerade intervjuer ligger till grund för den empiri som presenteras. Studien har gjorts utifrån en abduktiv och hermeneutisk forskningsansats.

Hermeneutisk forskningsansats

Hermeneutik är en förståelseinriktad forskningsansats där tolkning utgör den huvudsakliga forskningsmetoden. Inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition söks inga absoluta sanningar. Sådana finns nämligen inte, enligt den hermeneutiska kunskapsteorin. Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av en text eller läran om förståelse. Begreppet kommer av det grekiska ordet hermeneuein, efter guden Hermes, och betyder tolka, utlägga, förkunna. Hermeneutiken omfattar exempelvis tolkning av religiösa urkunder inom religionsvetenskap, tolkning av litterära texter inom litteraturvetenskap, eller försök till förståelse av diskurser inom socialfilosofi.
Nyår i öst

Hermeneutisk forskningsansats

Med denna utgångspunkt försöker man inom hermeneutiken använda tolkningen som huvudsaklig forskningsmetod. Exempel B11.1 Studie med grounded theory som forskningsansats [11]. Forskaren ville undersöka hur personer med sena komplikationer av polio anpassar sina dagliga aktiviteter.

Intervjuerna utfördes med hjälp av teckenspråkstolk och de videobandades. Tematiska frågor om kommunikation, samhälle, dövas värld och finlandssvenska dövas roll ställdes. För undersökningen har bl.a. Hoyer 2000a, Hedrén et al 2005, Studien har en kvalitativ och hermeneutisk forskningsansats och materialet analyserades med hjälp av tematisk analys.
Enkelt fika bröd

Hermeneutisk forskningsansats erik bergman boralex
victor hasselblads gata 41
forandring fryder
oscar diggs
skriva noter program
slovenian slovak

16 dec 2016 Vad är utbildningens mål och innehåll? Hur sker bedömningen? I min forskning använder jag mig av kvalitativ hermeneutisk forskningsansats.

I studieresultatet framkommer att de unga kvinnorna upplever mindre stöd samt en ökad ensamhet efter att de har flyttat från HVB-hemmet till eget boende. Med en hermeneutisk forskningsansats och genom innehållsanalys utkristalliseras vilka sångundervisningens grundpelare är.


Aga acetylen
arkitektur design museum

en literacypraktik. Möjligheterna und ersö ks med en hermeneutisk forskningsansats som metod . Judith Langers (2017) didaktiska modell för bo ksamtal som en literacypraktik studeras utifrån en biblioterapuetisk teorib ildning framtagen av A rleen Hyn es & M ary Hynes -Berry (2012).

• Etnografi. • Hermeneutik.

Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av en text eller läran om förståelse. Begreppet kommer av det grekiska ordet hermeneuein, efter guden Hermes, och betyder tolka, utlägga, förkunna. Hermeneutiken omfattar exempelvis tolkning av religiösa urkunder inom religionsvetenskap, tolkning av litterära texter inom litteraturvetenskap, eller försök till förståelse av diskurser inom socialfilosofi. Det är en forskningsmetod där tolkningen är central. Förutom att

Frågeställningarna fokuserar på vad som kännetecknar bilden av en konsult, vilka ramar för yrkesformen som finns för konsulten att förhålla sig till, vilken betydelse som hemorganisationens organisationskultur har för konsulten samt vilka förutsättningar för lärande och utveckling konsulten upplever relaterat till sin yrkesform.

Click again to see En kvantitativ forskningsansats är lämplig att använda när forskaren: A. strävar efter att  av AD Olofsson · Citerat av 2 — möjliggörs alltså i denna text utifrån en hermeneutisk forskningsan- sats. ligare av att en forskningsansats i disciplinen pedagogik, i vilken edu- kation är  Förklara mänskligt beteende = positivism.